»  
استرپ کشی

استرپ کشی 
  دوخته شده از کش درجه یک

استرپ کشی