»  
زمان تحویل کالا

زمان تحویل کالا

با توجه به فصل سفارش، میزان سفارش و اقلام انتخابی زمان تحویل متغیر می باشد و شرکت متعهد میگردد که کلیه سفارش های مشتریان محترم را حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری تحویل نماید.